Czym jest wierzytelność?

Antoni Kwapisz
03.07.2024

Wierzytelność to termin ściśle związany ze światem finansów, w tym osobistych. Odnosi się do sytuacji, w której jedna strona (dłużnik) jest coś winna drugiej (wierzyciel) – najczęściej określoną sumę pieniędzy. Więcej o tym przeczytasz w naszym poradniku.

Krótka definicja

Wierzytelność to prawo majątkowe, które umożliwia wierzycielowi dochodzenie roszczeń od dłużnika na podstawie wiarygodnego źródła. Najczęściej jest to umowa, ustawa, wyrok sądu lub decyzja administracyjna.

Wierzytelności zachodzą zarówno w relacjach miedzy osobami fizycznymi, jak i prawnymi oraz instytucjami.

Rodzaje wierzytelności

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów wierzytelności, czyli:

  • Wierzytelności pieniężne – odnoszą się do obowiązku zapłaty określonej sumy pieniędzy (np. kredyty, pożyczki, zaległe opłaty).
  • Wierzytelności niepieniężne – odnoszą się do świadczenia w postaci rzeczy, usług lub działań (np. dostarczenie towaru zgodnie z umową sprzedaży).

Źródła wierzytelności

Podstawowym źródłem wierzytelności jest umowa, na przykład kredytu, w której to dłużnik zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wierzyciela.

Wierzytelności mogą zaistnieć również na podstawie ustawy (np. obowiązek alimentacyjny),  wyroku sądu (np. zasądzone odszkodowanie) czy decyzji administracyjnej (np. zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego).

Cechy wierzytelności

Główną cechą wierzytelności jest jej wymagalność, czyli konieczność zaspokojenia w okresie wskazanym w źródle wierzytelności.

Należy wiedzieć, że wierzytelność może być przedmiotem obrotu, czyli może zostać przeniesiona na kogoś inne, np. sprzedana.

Często wierzytelność wymaga też zabezpieczenia, na przykład poprzez zastaw, hipotekę lub gwarancję bankową.

Ustanie wierzytelności następuje dopiero w momencie jej spełnienia lub przedawnienia, jednak jest to temat na osobny artykuł.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie