ESEF – nowy format raportowania spółek

Krzysztof Jagielski
26.07.2022

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to nowy wymóg dotyczący formy, w jakiej są tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych Unii Europejskiej. Wymóg dotyczy wszystkich podmiotów, emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE. W Polsce to spółki rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).W Polsce w związku z pandemią COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF tj. wprowadzeniu nowych regulacji od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Zgodnie z nowymi wymogami wszystkie raporty roczne emitentów mają być sporządzone w formacie XHTML, dzięki czemu mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej.  Nowe wytyczne nakazują również, aby wszystkie skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe były sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i znakowane (tagowane) przy użyciu języka znaczników XBRL.Znaczniki XBRL mają być umieszczone w ujednoliconym dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL (iXBRL), który umożliwia poprawne wyświetlanie sprawozdań w XBRL w przeglądarce internetowej. 

Taksonomia, która ma być stosowana - czyli pewnego rodzaju słownik do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL, który zawiera informacje, definicje określające i klasyfikujące wszystkie pojęcia występujące w sprawozdaniu finansowym -  ma stanowić rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. podstawowe części skonsolidowanego sprawozdania finansowego tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - mają być szczegółowo znakowane (tagowane). Natomiast począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ma być znakowana zbiorowo. 

Emitenci, którzy nie sporządzają skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przygotowują raporty roczne w formacie XHTML, bez konieczności ich znakowania przy użyciu znaczników XBRL.Warto również podkreślić, że sprawozdania finansowe sporządzone w ESEF są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Wprowadzenie nowych wymogów odbywa się stopniowo i jest wprowadzane zarówno przez firmy, organizacje, agencje z sektora prywatnego, jak również jednostki sektora publicznego. 

Sprawozdawczość finansowa w ESEF sprawia, że raportowanie jest dokładniejsze i bardziej wydajne. Spółki publikujące raporty mają pewność, że informacje zawarte w sprawozdaniach są szczegółowe i rzetelne (gwarantuje to m.in. badanie przez biegłego rewidenta), a podmioty korzystające z informacji zawartych w sprawozdaniach mają pewność co do zgodności i wiarygodności poszczególnych precyzyjnie zdefiniowanych elementów sprawozdań. W pierwszej chwili wszystko to brzmi dość skomplikowanie, jednak aktualnie opracowanych jest wiele różnych narzędzi, które mają wspierać firmy w realizacji tego przedsięwzięcia. Jednym z ciekawych rozwiązań może być rozwiązanie spółki BFT24.COM które wspiera firmy w tym zakresie, jak również wspiera firmy w procesie podpisywania dokumentów. Więcej dowiedzieć się można na stronie internetowej spółki www.bft24.com.

Autor: Robert Nowicki, Monika Bednarz - Ziembińska

XBRL

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.