Upadłość konsumencka krok po kroku – jak ją przeprowadzić?

Mateusz Nowak
23.09.2019

Upadłość konsumencka to coraz częściej stosowane rozwiązanie wśród osób, które mają problemy i stają się niewypłacalne. Ogłoszenie upadłości jest coraz łatwiejsze, co nie oznacza, że każdy może z tej opcji skorzystać. Istnieją konkretne warunki, jakie należy spełnić, by móc z takiego rozwiązania skorzystać. Jak więc ogłosić upadłość konsumencką?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywa się redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Do takiej sytuacji dłużnika doprowadziła niezawiniona niewypłacalność, to w przypadku takiego rozwiązania jest szczególnie istotne. Osoby, które w rażący sposób przyczyniły się do niewypłacalności, prawdopodobnie nie będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie bankructwa nie jest procesem łatwym. Upadłość konsumencka może być przeprowadzona przy wsparciu prawnika, który podpowie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z tego rozwiązania.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem rozpatrywania wniosku o upadłość konsumencką jest doprowadzenie do niewypłacalności na skutek niezależnych od wnioskodawcy okoliczności. Musi być jasne, że do obecnej sytuacji dłużnika nie przyczynił się on sam np. na skutek rażącego niedbalstwa czy umyślnego działania.

Wniosek o upadłość konsumencką może zostać odrzucony w kilku przypadkach. Gdy podane we wniosku dane są niepełne lub niezgodne z prawdą, gdy w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik skorzystał już z upadłości konsumenckiej, uznano jego czynności za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli lub gdy umorzono wobec niego postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej lub gdy odrzucono plan spłaty, ponieważ został wykonany w niewłaściwy sposób.

Wniosek o upadłość konsumencką

Jeśli dłużnik spełnia wyżej określone warunki, może przystąpić do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Niezbędny do tego jest specjalny formularz, w którym trzeba podać wiele informacji. Poza danymi osobistymi, niezbędne będzie zamieszczenie informacji odnośnie wszystkich zobowiązań. Wymagane jest podanie nazw i adresów wierzycieli, wysokości długu, terminów spłaty itp. We wniosku muszą zostać zawarte również dane odnośnie wszelkich zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika, chodzi tu głównie o hipoteki i zastawy.

Dłużnik musi dokonać spisu majątku, podać gdzie on się znajduje i jaka jest jego wartość. Niezbędne jest również wskazanie listy ewentualnych wierzytelności spornych. Istotne jest także uzasadnienie wniosku. Należy udowodnić w nim, że do zadłużenia doszło w sposób niezawiniony przez dłużnika i wyjaśnić, dlaczego tak się stało.

Uzupełniony wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym. Od dłużnika pobrana zostanie opłata w wysokości 30 zł. Może być ona uregulowana osobiście lub przelewem. W przypadku drugiego rodzaju płatności wymagane jest dołączenie potwierdzenia transakcji. Jeśli okaże się, że wniosek został nieprawidłowo wypełniony, wówczas dłużnik otrzyma go z powrotem w celu jego poprawy. Następnie pozostaje czekać na decyzję sądu co do upadłości konsumenckiej i ewentualnych warunków jej ogłoszenia, planu spłat itp.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie