Kiedy dostaniesz pieniądze z OC sprawcy? Poznaj obowiązujące terminy

Antoni Kwapisz
08.11.2018

Przytrafiła Ci się stłuczka nie z Twojej winy? Spokojnie, jeśli sprawca miał ważne ubezpieczenie komunikacyjne OC, to otrzymasz odszkodowanie od wystawcy polisy (chyba że zdecydujesz się na naprawę w wariancie bezgotówkowym). Na pewno zastanawiasz się jednak, kiedy pieniądze ostatecznie trafią na Twoje konto. Ubezpieczyciel nie ma tutaj wolnej ręki i musi się stosować do obowiązujących przepisów.

Wszystko reguluje Ustawa

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, termin wypłaty odszkodowania nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Od tej zasady obowiązuje jednak ważny wyjątek. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie w stanie wyjaśnić okoliczności zdarzenia w ciągu 30 dni, może skorzystać z opcji przedłużenia okresu wypłaty o kolejne 14 dni liczone od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie może to jednak nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie (chyba że w grę wchodzi postępowanie karne lub cywilne – wówczas termin wypłaty jest uzależniony od zakończenia tego postępowania).

Przełóżmy te zapisy na sytuację z życia. Jan Kowalski brał udział w kolizji drogowej, której sprawcą był Andrzej Nowak. Kowalski zgłosił się z roszczeniem do wystawcy polisy OC Nowaka. Od tego dnia biegnie termin 30 dni.

Ubezpieczyciel na etapie rozpatrywania sprawy stwierdził jednak, że nie jest w stanie dokładnie ustalić wszystkich okoliczności, dlatego przedłużył wypłatę odszkodowania o 14 dni. Pieniądze muszą się znaleźć na koncie Kowalskiego najpóźniej w ciągu 90 dni od zdarzenia.

Co wpływa na opóźnienie w wypłacie?

Najczęstszym powodem wstrzymania wypłaty odszkodowania jest stwierdzenie przez ubezpieczyciela, że doszło do próby wyłudzenia.

Może się również okazać, że w ocenie ubezpieczyciela to nie jego klient jest winien spowodowania kolizji – wówczas potrzebna będzie dodatkowa opinia (jeśli na miejscu nie było policji).

Ubezpieczyciele nagminnie też próbują zaniżać wysokość odszkodowania, jakiej zażyczył sobie poszkodowany lub warsztat, w którym szkoda ma zostać usunięta. To także może spowodować opóźnienie wypłaty.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązkiem ubezpieczyciela jest niezwłoczne powiadomienie poszkodowanego lub osoby występującej z roszczeniem o przyczynie wstrzymania wypłaty. Taka informacja musi zostać podana w formie pisemnej.

Jeśli ubezpieczyciel ostatecznie nie dotrzyma obowiązujących terminów, naraża się na poważne konsekwencje, włącznie z karą pieniężną do 100.000 złotych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie