Regres ubezpieczeniowy – co trzeba o tym wiedzieć?

Mariusz Siwko
09.07.2024

W zapisach dotyczących produktów ubezpieczeniowych bardzo często można się spotkać z pojęciem regresu ubezpieczeniowego. To ważne zagadnienie, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę w kontekście odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Po szczegóły zajrzyj do naszego poradnika.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to prawo ubezpieczyciela do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby trzeciej, która jest odpowiedzialna za szkodę. Pisząc w pewnym uproszczeniu: ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu, ma prawo zwrócić się do sprawcy z żądaniem zwrotu tych środków.

Do takich sytuacji najczęściej dochodzi w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Przykładem może być sytuacja, w której Jan Kowalski spowodował wypadek drogowy będąc pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie wystąpił do sprawcy o zwrot tych pieniędzy.

Rodzaje regresu

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje regresu ubezpieczeniowego, czyli:

  1. Regres typowy (inaczej właściwy) – ma miejsce wtedy, gdy ubezpieczyciel dochodzi zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.
  2. Regres nietypowy (inaczej niewłaściwy) – ma miejsce wtedy, gdy ubezpieczyciel dochodzi zwrotu kosztów od własnego ubezpieczonego, gdy to on przyczynił się do szkody w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ograniczenia

Regres ubezpieczeniowy nie zawsze jest możliwy. Ograniczenia mogą wynikać z zapisów umowy ubezpieczeniowej oraz przepisów prawa. Ważnym elementem jest tutaj stopień winy i okoliczności, w jakich doszło do szkody. Regres nie nastąpi, gdy np. sprawca nie popełnił przestępstwa, a wyrządzona szkoda nastąpiła w wyniku nieumyślnego działania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie