Jakie ubezpieczenia potrzebuje każda firma?

Antoni Kwapisz
20.07.2022

Przedsiębiorstwa potrzebują wiele różnych ubezpieczeń, jednak tylko dwa można uznać za ważniejsze od reszty. Ubezpieczenie OC członków zarządu (D&O) oraz ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych powinny zawsze być zakupione na start każdego przedsiębiorstwa. Co to są za polisy i czemu są takie ważne?

Ubezpieczenia wywodzą się ze znanych w starożytności form pomocy wzajemnej organizowanych przez zrzeszenia religijne i zawodowe. Wraz z rozwojem cywilizacji zaczęły powstawać rozwiązania komercyjne, czyli oferowanie ochrony ubezpieczeniowej, jako obietnicy pomocy w razie powstania szkody w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń. Firmy potrzebują ubezpieczenia na każdą możliwą sytuację, jedne z ważniejszych są Ubezpieczenie D&O oraz ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych zwane cyber.

Ubezpieczenie D&O jest ubezpieczeniem majątkowym, dedykowanym w szczególności członkom zarządu, a także innym podmiotom sprawującym funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych. Daje ono ochronę na wypadek roszczeń podmiotów trzecich o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek nieprawidłowego działania członków zarządu lub innych osób sprawujących funkcje menedżerskie. Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki chroni członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego firmy oraz wszystkich innych pracowników pełniących funkcje nadzorcze w spółce a także ich współmałżonków i spadkobierców. Ubezpieczenie członków zarządu chroni te osoby zarówno w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z wykonywaną funkcją, ale również zapewnia pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy też cywilnoprawnych. Co bardzo istotne, koszty obrony mogą być wypłacane w formie zaliczek.

Ubezpieczenie cyber jest przeznaczone dla osób, które gromadzą, przechowują oraz przetwarzają dane osobowe. Jest ono również skierowane dla wszystkich przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza jest oparta na systemach komputerowych. Szkody objęte w polisie mogą dotyczyć bezpośrednio strat wyrządzonych ubezpieczonemu, dla przykładu przerwa w działaniu systemów czy utrata jakichkolwiek danych, wyciek danych osobowych a nawet zainfekowanie systemów podmiotów trzecich. Ma ono za zadanie zapewnienie pomocy ekspertów dla firmy czy osoby ubezpieczonej, pokrycie wszelakich kosztów związanych z przywróceniem systemów informatycznych i urządzeń do stanu przed awarią czy atakiem hakerskim, a także sfinansowanie pomocy prawnej w momencie, gdy osoby trzecie wysuwają roszczenie wobec ubezpieczonego

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.