XBRL – nowy format raportów rocznych emitentów

Andrzej Winnicki
28.03.2022

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej począwszy od dnia 01.01.2020 r. jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania („ESEF”).

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to nowy standard, nowa forma, w jakiej są tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych Unii Europejskiej. Standard ten dotyczy wszystkich podmiotów, emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE.

Wszystkie raporty roczne sporządzone przez Emitentów są tworzone i publikowane w formacie XHTML, a skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) są znakowane/tagowane przy użyciu języka znaczników XBRL.                                                                                                                

XBRL (ang. Extensible Business Reporting Language) jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej. Został stworzony w celu ujednolicenia i uproszczenia języka sprawozdawczości finansowej, do wymiany informacji, danych finansowych i biznesowych. Przyśpiesza raportowanie oraz analizę tych informacji.XBRL jest oparty na języku XML, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową.

XBRL to technologia znakowania (tagowania) informacji, która umożliwia ich identyfikację i opis w ramach sprawozdania finansowego danej jednostki. Znaczniki (tags) XBRL są zamieszczone przez podmioty, emitentów w dokumencie XHTML, czyli w formacie jaki mają skonsolidowane sprawozdania finansowe, a który jest możliwy do odczytania przez każdą przeglądarkę internetową.

Podstawową cechą języka XBRL jest jednoznaczna identyfikacja semantyki elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią XBRL (ang. XBRL Taxonomy), który tworzy zestaw informacji które określają i klasyfikują pojęcia występujące w sprawozdaniach finansowych. Umożliwia również hierarchizowanie struktur, a także ich wzajemne zależności.  Stanowi rodzaj słownika umożliwiającego przypisanie wybranej pozycji, kwocie w sprawozdaniu finansowym „znaczenia” w postaci wartości opisywanej w standardach rachunkowości (MSSF), niezależnie od tego, jaką nazwę twórca sprawozdania, emitent stosuje w odniesieniu do danej pozycji w swoim sprawozdaniu. Każdy element, każda liczba sprawozdania finansowego jest powiązana z tym słownikiem, taksonomią XBRL - ma przypisane atrybuty takie jak m.in. waluta, poziom zaokrągleń czy okres którego dotyczy.

Dokument zawierający informacje finansowe nosi nazwę instancji XBRL (ang. XBRL Instance). Jest to dokument elektroniczny. Sprawozdanie finansowe zawarte w tym dokumencie może mieć dowolną treść, strukturę i kolejność, ponieważ wszelaka kategoria finansowa (financial facts) dzięki oznaczeniu za pomocą identyfikatorów (tags) posiada jednoznacznie i klarownie zdefiniowane i oznaczone cechy np. kwota, data, waluta.

Inline XBRL (iXBRL) jest to specjalna wersja standardu XBRL, która łączy w sobie zalety języka HTML i XBRL. Sam standard XBRL to kod, który bez zastosowania odpowiedniego oprogramowania nie jest czytelny, natomiast dzięki temu połączeniu sprawozdania mogą być odczytywane za pomocą przeglądarek internetowych. Inline XBRL stosowany jest na całym świecie, również przez kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę.

Wszystko brzmi dość skomplikowanie, dlatego aktualnie opracowanych jest wiele różnych narzędzi, które mają wspierać firmy w realizacji tego przedsięwzięcia. Jednym z ciekawych rozwiązań może być rozwiązanie firmy BFT24.COM - docelowo nie tylko ma wspierać w parsowaniu formatu, ale także wspierać w procesie podpisywania dokumentu. Jeśli chciałbyś się czegoś  więcej dowiedzieć, zapraszamy na stronę www.bft24.com  i zostaw proszę dane kontaktowe, odezwiemy się.

Autor: Robert Nowicki, Rafał Woś

logo ue

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.